Regulamin przewozów

Regulamin Określający Warunki Obsługi Podróżnych

Niniejszy regulamin określa warunki zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz odprawy Podróżnych na liniach autobusowych obsługiwanych przez firmę: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz.

I. Warunki Ogólne

 1. Regulamin stosuję się do osób, które zawarły z Przewoźnikiem umowę o przewóz na określonej linii regularnej obsługiwanej przez Przewoźnika i uwidocznionej w obowiązującym rozkładzie jazdy.

 2. Umowę przewozu Pasażer zawiera poprzez nabycie biletu.

 3. Bilet jest ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.

 4. Pasażer zobowiązany jest do nabycia biletu i okazania go kierowcy, a także upoważnionej przez Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki osobie (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu), podczas kontroli w czasie przejazdu.

 5. Pasażer ma obowiązek posiadania i okazania osobie kontrolującej dokumentu uprawniającego do nabycia biletu po cenie ulgowej.

 6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem, przy czym dziecko do lat 4 może korzystać z usług bezpłatnie, pod warunkiem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.

 7. Miejsca, w których dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z autobusu są określone w rozkładzie jazdy.

 8. Pasażer, który nabył bilet w innej drodze, niż zakup u kierowcy powinien zjawić się na przystanku minimum 10 minut przed odjazdem.

 9. Reklamacje i uwagi związane z zawartą umową przejazdu należy kierować na adres:

  • pocztą tradycyjną: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz

  • pocztą elektroniczną: bczaplicka@poczta.onet.pl

 10. Przewoźnik nie odpowiada za przewożony w autobusie bagaż podręczny oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży.

 11. Niniejszy regulamin wydano na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), ustawy z dnia 06 września 2000r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2002, Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.).

II. Cena, sprzedaż i ważność biletów

 1. Pasażerowie poprzez zakup biletu zobowiązani są do regulowania należności za przejazd zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który określa opłaty za przejazd oraz zakres ulg i zwolnień z opłat.

 2. Zakup biletów jednorazowych odbywa się w wyznaczonych punktach sprzedaży biletu lub bezpośrednio po wejściu do pojazdu u kierowcy.

 3. Za sprzedaż biletów w autobusie nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.

 4. Za bilet zniszczony uznaję się bilet nieczytelny, którego stan nie umożliwia odczytanie danych – bilet ten jest nieważny.

 5. „Biletami miesięcznymi” zwane są bilety wydawane na okres jednego miesiąca kalendarzowego.

 6. Bilet miesięczny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonej trasie obsługiwanej przez Przewoźnika.

 7. Do biletów miesięcznych ulgowych uprawnione są osoby wymienione ustawą powołaną w ust. 4.

 8. Zakup biletów miesięcznych można dokonać w siedzibie Przewoźnika.

 9. Za nieważny uznawany jest bilet miesięczny: nieczytelny lub z jakimiś poprawkami ręcznymi.

 10. Bilet miesięczny jest biletem imiennym, obowiązujący tylko dla osoby wskazanej na nim.

III. Zwrot biletów

 1. Pełen zwrot należności za zakupiony bilet pasażer otrzyma w momencie: awarii autobusu, odwołania przejazdu, braku wolnych miejsc, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonanie przez Przewoźnika zobowiązań wobec pasażera. Reklamację będą rozpatrywane na podstawie biletu poświadczonego przez kierowcę.

 2. Jeżeli odstąpienie od umowy nie wynikało z przyczyn występujących po stronie przewoźnika, zwrot należności za przejazd może być dokonany po okazaniu biletu z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto.

 3. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportowego.

IV. Bagaż

 1. Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki akceptuję bagaż o sumie wymiarów (długość, wysokość, szerokość) nie przekraczającej 200cm.

 2. Przewożony bagaż powinien być zapakowany w sposób nie zagrażający jego uszkodzeniu w czasie przewozu.

 3. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, mieszczący się na półkach nad głowami pasażerów lub pod fotelem.

 4. Jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów może odmówić jego przewozu.

 5. W autobusach nie wolno przewozić: rzeczy niebezpiecznych, rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.

 6. Rzeczy o wysokiej wartości materialnej powinny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny

V. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu zaginięcia bagażu

 1. Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki nie ponosi odpowiedzialności za bagaż pozostawiony w autobusie, chyba że uszkodzenie bagażu wyniknęło z ewidentnej winy przewoźnika.

 2. Wysokość odszkodowania nie może przekraczać zwykłej wartości bagażu, która jest oszacowana na 800,-PLN.

 3. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym kierowcę, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz

 4. Bagaż pozostawiony, po które nie zgłosił się ich prawowity właściciel w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia uznaje się za porzucony i może zostać zutylizowany.

 5. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jej zawartości.

VI. Obowiązki Przewoźnika

 1. Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia.

 2. W przypadku, gdy przewoźnik nie jest w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia, zapewnia przewóz zastępczy lub dokonuje zwrotu należności za bilet.

 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:

  • Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;

  • Wypadki lub kolizje drogowe;

  • Zastosowanie się do żądań policji,

  • Zamknięcie drogi, objazdy;

  • Inne okoliczności niezależne od przewoźnika.

 4. Pasażer ma obowiązek zgłosić się do pojazdu po postoju przeznaczonym na odpoczynek, w przypadku braku takiego zgłoszenia Przewoźnik nie odpowiada za zaistniałą sytuację.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środka transportu w sytuacji, kiedy z przyczyn od nas niezależnych będzie to konieczne.

VII. Naruszenie porządku

 1. W autobusie nie mogą być używane radia, magnetofony i inne urządzenia grające , chyba że Pasażerowie posługują się odbiornikami, które nie są słyszalne przez innych.

 2. Zabronione jest korzystanie z usług przez osoby pod wpływem alkoholu.

 3. Zabrania się spożyw ania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów w autobusach.

 4. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów

 5. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych przez innych uczestników podróży.

 6. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

 7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki

 8. W autobusie nie wolno zajmować miejsca w pobliżu kierowcy powodujący ograniczenie pola widzenia, rozmawiać z kierowcą w czasie jazdy, opierać się o drzwi podczas jazdy, otwierać drzwi w czasie jazdy, dawać nieuzasadnionego sygnału do zatrzymania, chodzić podczas jazdy.

VIII. Przewożenie zwierząt

 1. W autobusach przewoźnika dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach, a w przypadku psów, mogą być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.

 2. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

IX. Reklamacje

 1. Wszelkie wnioski, do warunków świadczenia przez Przewoźnika publicznych przewozów osób na regularnych liniach, a także skargi uchybienia w zakresie poziomu obsługi przewozów można składać pisemnie na adres: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-300 Przasnysz.

 2. Przewoźnik zobowiązany jest udzielić na wniosek lub skargę pisemną odpowiedzi w terminie 30 dni o ile składający wniosek lub skargę wskazał swój adres.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

  • Datę sporządzenia reklamacji

  • Imię i nazwisko i adres zamieszkania przewoźnika

  • Imię i nazwisko i adres zamieszkania osoby składającej reklamację

  • Tytuł i uzasadnienie reklamacji

  • Kwotę roszczenia

  • Wykaz załączonych dokumentów

  • Podpis osoby uprawnionej do wnoszenia reklamacji

Regulamin obowiązuje z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Przewoźnika, tj. z dniem wydania zezwolenia na przewozy na linii regularnej i ogłoszeniu go w sposób zwyczajowo przyjęty.